Ban quản trị chung cư hoạt động theo mô hình nào?

Nội dung kiến nghị: "Đề nghị hướng dẫn cụ thể về mô hình hoạt động của Ban quản trị theo Hội đồng quản trị của HTX hoặc công ty cổ phần. Vì hiện nay điều này gây khó khăn cho các chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, cư dân trong việc xây dựng, lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi chung cư".

Trả lời:

Khoản 3 Điều 103 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định: "Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại Khoản 1, Điều 104 của Luật này".

ban quản trị chung cư
Bộ Xây dựng sẽ đánh giá về mô hình ban quản trị hiện nay, đồng thời
nghiên cứu, đề xuất mô hình mới

Khoản 5 Điều 3 Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định như sau:

"Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Hội nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với thực tế từng tòa nhà, cụm nhà chung cư. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Việc biểu quyết và ghi biên bản cuộc họp của Ban quản trị nhà chung cư phải tuân thủ quy định tại Điều 25 của quy chế này".

Căn cứ theo những quy định trên, hội nghị nhà chung cư quyết định chọn thực hiện việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị theo mô hình của Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc Hội đồng quản trị của hợp tác xã cho phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà chung cư.

Bộ Xây dựng trong thời gian tới sẽ đánh giá về mô hình ban quản trị hiện nay, đề xuất mô hình mới để quản lý, vận hành nhà chung cư, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Xây dựng

(Theo Báo Xây dựng Online)